IBER Staff

Director
Dr Hussein bin Haji Taha

Deputy Director
Dr Siti Salwa binti Abdul Khalid

Academics
Assoc Prof Dr Rahayu Sukmaria binti Haji Sukri
Dr Hajah Norhayati binti Haji Ahmad
Dr Salwana binti Md.Jaafar

Head of KBFSC
Dyg. Siti Rafhiah binti Haji Abdul Kahar

KBFSC Supervisor
Awg. Teddy Chua Wee Li

KBFSC Deputy Supervisor (Acting)
Ak Abdul Wafi bin Pg Haji Juffery

Education Coordinator
Dyg. Siti Rafhiah binti Haji Abdul Kahar

Education Officer
Dyg. Hajah Roshanizah binti Haji Rosli
Dr Siti Salwa binti Abdul Khalid

Research Coordinator
Dr Siti Salwa binti Abdul Khalid

Database Manager
Awg. Rodzay bin Haji Abdul Wahab

Admin Support Staff
Dyg. Zamiah binti Mohidin

BRC Curator
Assoc Prof Dr Rahayu Sukmaria binti Haji Sukri

BRC Botanist
Dyg. Nurul Hazlina binti Haji Zaini

BRC Assistant Curator and Botanist
Awg. Soon Boon Yu
Awg. Muhd. Amiruddin bin Ruslan

KBFSC Support Staff
Dyg. Ramlah anak Sapoh
Awg. Razit anak Sapoh
Awg. Abdul Ghani bin Abdullah Berauh
Awg. Gindau anak Ambayang
Dyg. Dewi Suzana binti Haji Md. Al-Mass